Historia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 30 maja 2010 20:03

Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie - wczoraj i dziś


Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie powstała na gruzach Biblioteki Czytelni Ludowych, powołanej do życia w latach 1924-1925, a zniszczonej w czasie okupacji przez władze hitlerowskie. Pierwszym prezesem mikołowskiego oddziału TCL, wraz z działającą przy nim biblioteką był Edward Wojaczek (1903-1993). Pełnił także funkcję prezesa mikołowskiego okręgu TCL.
W kwietniu 1929 roku Towarzystwo Czytelni Ludowych w Mikołowie zrzeszało czterdziestu członków, natomiast w 1930 roku było ich już około trzystu pięćdziesięciu - płacących składki w wysokości od 20 groszy do kilku złotych miesięcznie. Placówka cieszyła się poparciem magistratu i rady miejskiej, które wpłaciły kwotę dwóch tysięcy złotych na rzecz TCL. Dzięki tym składkom urządzono osobny lokal, mieszczący bibliotekę oraz czytelnię, zaopatrzone w kilkadziesiąt czasopism i gry towarzyskie.
Przy tworzeniu biblioteki w Mikołowie wykonano wiele prac: w celu uporządkowania bibljoteki ściągnięto z powrotem wypożyczone książki, a następnie skatalogowano wszystkie książki nowoczesnym systemem kartotekowym, przy czem dla użytku czytelników sporządzono dokładne i przejrzyste katalogi. (Wzór godny naśladowania. "Gazeta Mikołowska" 1930 nr 43 s. 5.)
W 1939 roku Biblioteka Towarzystwa Czytelni Ludowych w Mikołowie posiadała 927 woluminów, a 30 czerwca 1930 roku - 3266 woluminów. Powiększyła się także liczba czytelników z 93 osób w 1929 roku do 1200 w październiku 1930 roku. W czasie okupacji władze hitlerowskie zniszczyły licząca ponad 8 tysięcy woluminów książnicę mikołowską. Księgozbiór przekazany został na przemiał do miejscowej papierni.
W 1945 roku z dawnej biblioteki pozostały nieliczne egzemplarze książek, dlatego organizowanie biblioteki rozpoczęto od podstaw. Gromadzone zbiory pochodziły z zakupu, darów mieszkańców miasta oraz ze zbiorów Biblioteki Metalowców, mieszczącej się w Domu Kultury. Prace związane z uruchomieniem działalności biblioteki zostały zainicjowane w 1948 roku uchwałą z dnia 8 sierpnia. Uchwała dotyczyła utworzenia Biblioteki Miejskiej, jako osobnego oddziału Administracji Miejskiej. Uchwała została zatwierdzona 23 sierpnia 1948 roku przez Miejską Radę Narodową. W tym samym miesiącu powołano Tymczasowe Kuratorium Biblioteki Miejskiej, które za swój główny cel uznało: jak najszybsze zorganizowanie poważnej biblioteki na terenie miasta. Kuratorium wystosowało list do instytucji i osób prywatnych z prośbą o dary w postaci książek beletrystycznych i naukowych na rzecz nowo powstającej biblioteki. Autorzy listu pisali: Biblioteka Miejska nie będzie li tylko biblioteka beletrystyczną, ponieważ stworzone zostaną działy naukowe, z których korzystać będą mogli naukowcy, jaki kształcąca się młodzież. (...) Biblioteka Miejska zbiera również materiały dotyczące historii naszego miasta, historii powstań i ruchu polskiego na Śląsku, jak również czasopisma o wartościach społeczno-politycznych, historycznych lub naukowych.
Uroczystość otwarcia placówki dla czytelników miała miejsce 19 listopada 1949 roku w sali Miejskiej Rady Narodowej. Po przemówieniach udano się do lokalu Biblioteki Miejskiej, gdzie po uroczystym przecięciu wstęgi placówka oficjalnie rozpoczęła swoją działalność.
Duże zasługi w odtworzeniu Biblioteki po II wojnie światowej ma Pani Jadwiga Krawczyk, która do dnia dzisiejszego jest czytelniczką Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie. W latach pięćdziesiątych, kiedy powstał powiat tyski Biblioteka w Mikołowie była największą placówką tego typu w powiecie. Władze miejskie przyznały jej dwa dodatkowe pomieszczenia należące do Miejskiego Domu Kultury. W jednym z tych pomieszczeń w 1962 roku utworzono Czytelnię Ogólną, a w drugim w 1963 roku Oddział Dla Dzieci i Młodzieży. Przełom lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych to okres kiedy Biblioteka organizowała wiele spotkań ze znanymi pisarzami, m.in. Adamem Baumgardtenem, Wilhelmem Szewczykiem, Gustawem Morcinkiem, Seweryną Szmaglewską, Janem Baranowiczem, Karolem Bunschem, Alfredem Szklarskim, Wojciechem Żukrowskim, Magdaleną Samozwaniec.
W latach 1960-1973 przy Bibliotece działało Koło Przyjaciół Biblioteki. Ze składek jego członków zakupiono wiele książek, a także materiałów pomocnych w pracy bibliotekarzy. W odpowiedzi na rosnące potrzeby czytelnicze środowiska zaczęto tworzyć filie biblioteczne w miejscowościach przyległych do Mikołowa, które w 1975 roku po reformie administracyjnej weszły w skład miasta. Pierwsza filia powstała w 1962 roku w Paniowach, w 1969 roku - w Mokrem, 1976 roku - w Kamionce, 1977 roku utworzono filię przyszpitalną(od 2007 roku filia na Recie), 1983 roku przekształcono punkt biblioteczny w Borowej Wsi w placówkę filialną. W 1995 roku przyłączono do Mikołowa dzielnicę Bujaków, a wraz z nią przejęto działającą tam bibliotekę jako filię MBP Mikołów. Przełom roku 2000/2001 to uruchomienie filii nr 7 w Śmiłowicach. W ciągu ponad pięćdziesięciu lat swego istnienia MBP w Mikołowie rozbudowała swój księgozbiór, warsztat informacyjny oraz bazę materiałową.
9 października 2009 roku nastąpiło otwarcie nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie przy ulicy Karola Miarki 5. 

Adaptacji budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną Kameralną w Mikołowie – jest to projekt zrealizowany przez Gminę Mikołów współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 3 448 106 zł oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 200 000 zł.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Działalność mikołowskiej biblioteki nie ogranicza się tylko udostępnianie użytkownikom zbiorów i informacji. Biblioteka organizuje, zwłaszcza dla młodego czytelnika spotkania autorskie, konkursy literackie, plastyczne, fotograficzne, prowadzi działalność wydawniczą. W latach 1998-2001 roku działał przy bibliotece Klub Miłośników Poezji. Oddział Dla Dzieci i Młodzieży prowadzi współpracę ze szkołami podstawowymi w zakresie lekcji bibliotecznych. Biblioteka współpracuje także z innymi placówkami kulturalnymi w mieście, m.in. Miejską Placówką Muzealną, Instytutem Mikołowskim, Miejskim Domem Kultury, czasopismami lokalnymi i miejscowym miesięcznikiem "Gazeta Mikołowska".

 

Poprawiony: środa, 18 sierpnia 2010 10:12
 
  Katalog online Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie