Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Mikołowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
Wyłączenia:
Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji
    dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Robert Koczyba.
E-mail: robert.koczyba@biblioteka.mikolow.eu
Telefon: 32 322 00 63

Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie
Adres: ul. K. Miarki 5, 43-190 Mikołow
E-mail: bozena.holeczek@biblioteka.mikolow.eu
Telefon: 32 322 00 63
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku przy ul. K. Miarki 5 możliwe jest dla osób niepełnosprawnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Na parterze znajduje się również toaleta dla osób niepełnosprawnych.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie nie ma pętli indukcyjnych.
Nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Na parkingu przy Rynku wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej nie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filie biblioteczne nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.