Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.bibliotekamikolow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, które nie wchodzą w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

  • Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia: [Tab]
  • Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia [Shift + Tab]
  • Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK [Enter]
  • Przewijanie widocznej części strony [Spacja] lub [Strzałki]

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka. Wygląd witryny w pełni określają kaskadowe arkusze stylów CSS wraz z semantyczną strukturą kodu strony. Rozmiary tekstu i elementy z nim powiązane zdefiniowane są za pomocą jednostki relatywnej. Umożliwia to swobodne skalowanie tekstu przy pomocy standardowych narzędzi przeglądarek. Dodatkowo witryna posiada odnośniki do kontrastowych wersji witryny dla osób z problemami widzenia.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
  • zmiana koloru całej strony
  • mocniejsze wyróżnienie odnośników

Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych. Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Koczyba, adres poczty elektronicznej robert.koczyba@biblioteka.mikolow.eu . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 322 00 63 wew. 74. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku możliwe jest dla osób niepełnosprawnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Na parterze znajduje się również toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Na parkingu przy Rynku wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej nie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Brak